Uslovi korišćenja

OPŠTI USLOVI PRODAJE

1. UVOD

Tokom korišćenja usluga naše ON LINE prodavnice, primenjuju se ovi opšti uslovi prodaje(u daljem tekstu „Opšti uslovi“), kao i svi važeći i primenjivi zakoni na teritoriji Republike Srbije. S.T.Z.R. Color SHOCK, ul. Bulevar kralja Aleksandra 361, PIB: 103040249, zadržava pravo promene Opštih uslova u bilo kom trenutku. Promene stupaju na snagu trenutkom objave na web stranici www.farbara.rs i kao takve se odnose na sve korisnike. Korišćenjem usluga S.T.Z.R. Color SHOCK internet prodavnice prihvatate Opšte uslove. Ako niste saglasni sa Opštim uslovima, nemojte koristiti ovu prodavnicu niti kupovati putem nje, odnosno preko nje naručivati proizvode. Prihvatanjem ovih Opštih uslova i narudžbinom proizvoda u S.T.Z.R. Color SHOCK internet prodavnici i ispunjenjem drugih predviđenih uslova smatra se da je zaključen ugovor između kupca i Prodavca za konkretan proizvod koji je naručen.

Kupac je fizičko ili pravno lice koje kupuje ili naručuje proizvode putem naše internet prodavnice, a koja je u sklopu firme S.T.Z.R. Color SHOCK.

2. LIČNI PODACI I POSLOVNA SPOSOBNOST

Prihvatanjem Opštih uslova kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban, te da ne postoje nikakve prepreke za naručivanje i kupovinu proizvoda od S.T.Z.R. Color SHOCK-a, tj. za kupovinu putem naše internet prodavnice. S.T.Z.R. Color SHOCK prikuplja samo osnovne podatke koji su neophodni za ispunjavanje obaveza. S.T.Z.R. Color SHOCK čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti podatka o ličnosti, te će oni biti korišćeni isključivo u svrhu isporuke narudžbe. Korišćenjem ove usluge S.T.Z.R. Color SHOCK-a saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Opštim uslovima.

3. KUPOVINA

Proizvodi se kupuju odabirom, korišćenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara i prihvatanjem ovih Opštih uslova. Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti elektronskim putem po predračunu. Po izvršenom plaćanju, S.T.Z.R. Color SHOCK će elektronskim putem, ili telefonom, obavestiti kupca o tome da je plaćanje uspešno obavljeno, odnosno da je proizvod naručen. U slučaju plaćanja elektronskim putem, ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada S.T.Z.R. Color SHOCK primi potvrdu da je iznos porudžbine uplaćen. Ako naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, S.T.Z.R. Color SHOCK će obavestiti Kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ, te ga izvestiti o roku u kojem proizvod može biti nabavljen. Naručeni proizvod, u zavisnosti od toga da li je dostupan na skladištu, S.T.Z.R. Color SHOCK isporučuje u najkraćem mogućem roku (do 5 radnih dana). Uz odabrani proizvod su ispisani detalji – naziv proizvoda, kratak opis i cena. Cene istaknute na stranicama pored pojedinog proizvoda važe za sve oblike plaćanja i istaknute su u dinarima. Cena poštarine, transporta nije uključena u cenu proizvoda. Ako je Kupac proizvod platio, a S.T.Z.R. Color SHOCK ne raspolaže naručenim proizvodom zbog nedostatka robe na skladištu, o tome će u primerenom roku (1-3 radna) dana obavestiti Kupca te mu, ukoliko proizvod nije moguće uopšte, ili nije moguće pravovremeno isporučiti, vratiti uplaćena novčana sredstva. U slučaju gore navedene uplate, kupac odgovara i snosi rizik za tačnost i istinitost dostavljenih podataka jer će S.T.Z.R. Color SHOCK izvršiti povrat sredstava prema dostavljenim podacima.

4. PODACI O PROIZVODIMA

Podaci o proizvodima su napravljeni u skladu sa bazom podataka S.T.Z.R. Color SHOCK-a. Fotografije proizvoda ne moraju uvek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet naručivanja. S.T.Z.R. Color SHOCK ističe da vizuelni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo s obzirom na postavke monitora na računaru kupca, razlike u percepciji boja kako ih kupac vidi na monitoru i slično. U slučaju gore navedenog neslaganja između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, boja, cena i drugo) prikazani na S.T.Z.R. Color SHOCK internet prodavnici podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim greškama i slično. U slučaju očiglednih grešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanim na web stranicama, S.T.Z.R. Color SHOCK zadržava pravo da jednostrano raskine ugovor.

5. NEDOSTACI NA PROIZVODU

S.T.Z.R. Color SHOCK ne odgovara Kupcu za manje ogrebotine i ulubljenja na proizvodima koje su nastale kao posledica dostave robe putem dostavne službe, ako ogrebotine ili manji nedostaci ne utiču na osnovna svojstva i upotrebljivost proizvoda. S.T.Z.R. Color SHOCK ne odgovara kupcu ako tehničke mogućnosti opreme kupca nisu dovoljne za ispravno korišćenje proizvoda kao i ako lična svojstva kupca nisu dovoljna za upotrebu proizvoda. U slučaju nedostataka na samom proizvodu koji je nastao pre isporuke kupcu, kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao S.T.Z.R. Color SHOCK-u naknadni primereni rok za ispunjenje ugovora.

6. DOSTAVA I PREUZIMANJE

Proizvode je moguće kupiti isključivo za dostavu na teritoriji Republike Srbije. Dostava se obavlja putem kurirske službe. Cena dostave nije uključena u cenu proizvoda, tj. ona pada na teret KUPCA. S.T.Z.R. Color SHOCK se obavezuje da će naručeni proizvod isporučiti najdalje u roku od 5 radnih dana od dana naručivanja proizvoda. Dostava se obavlja prema uslovima korišćenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predavanja proizvoda dostavnoj službi. Ako se proizvod koji je upućen kupcu vrati S.T.Z.R. Color SHOCKu jer dostavna služba nije uspela izvršiti dostavu, kupac će o tome biti obavešten e-poštom ili telefonom, te će mu biti ponuđene sledeće mogućnosti: da se kupljeni odnosno naručeni proizvod, na zahtev kupca e-poštom, ponovo (na teret kupca) dostavi na adresu kupca ili da se da kupljeni odnosno naručeni proizvod preuzme na adresi S.T.Z.R. Color SHOCK-a, uz prethodni telefonski dogovor o terminu preuzimanja. Kada S.T.Z.R. Color SHOCK putem dostavne službe isporuči proizvod kupcu, kupac je dužan preuzeti proizvod i potpisati dostavnu dokumentaciju, čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen. Prodavac zadržava pravo da proizvod ne isporuči u datom roku ukoliko je u tome sprečen iz razloga za koje on ne odgovara (ukoliko proizvod nije trenutno dostupan kod dobavljača,…), u kom slučaju će o tome u što kraćem roku obavestiti kupca putem telefona ili elektronske pošte. Ukoliko kupac odbije da preuzme proizvod po isporuci ili na drugi način sprečava da se isporuka izvrši, rizik od slučajne propasti ili oštećenja proizvoda prelazi na kupca istekom roka za isporuku.

7. REKLAMACIJE U SLUČAJU GREŠKE PRILIKOM KUPOVINE

U slučaju pogrešno naručenog proizvoda od strane kupca putem S.T.Z.R. Color SHOCK Web Shop-a, procedura je sledeća: kupac je dužan da obavesti Prodavca o nastaloj grešci putem e-maila: colorshock@farbara.rs, ili putem preporučene pošte sa povratnicom na adresu Bulevar kralja Aleksandra 361, 11000 Beograd ili putem telefona na broj 011/2863-743. Kupac je u tom slučaju dužan da proizvod(e) koje je kupio, pošalje nazad Prodavcu na adresu prikazanu u kontaktima, o svom trošku bez ikakvih oštećenja i neotvorenu. Po prijemu proizvoda i u slučaju da su proizvodi bez ikakvih oštećenja i neotvoreni, Prodavac će sredstva vratiti na račun kupca.

Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana.

8. REKLAMACIJE U SLUČAJU GREŠKE PRODAVCA

U slučaju pogrešno isporučenog ili neusaglašenog proizvoda od strane S.T.Z.R. Color SHOCK-a (oštećenog proizvoda pre preuzimanja od strane kupca, nekompletnog ili koji ne odgovara specifikaciji narudžbine), procedura je sledeća: kupac je dužan da obavesti Prodavca o nastaloj grešci putem e-maila colorshock@farbara.rs, ili putem preporučene pošte sa povratnicom na adresu Bulevar kralja Aleksandra 361, 11000 Beograd ili putem telefona na broj 011/1863-743. Kupac je dužan da proizvod(e) koje je kupio, pošalje nazad Prodavcu na adresu prikazanu u kontaktima o trošku Prodavca. Po prijemu proizvoda, Prodavac će sredstva vratiti na račun kupca.

Rok za postupanje po reklamaciji u slučaju greške prodavca iznosi 15 dana od dana prijema reklamacije.

9. POVRAĆAJ SREDSTAVA

Povraćaj sredstava naplaćenih platnom karticom vrši se tako da banka na zahtev prodavca obavi povraćaj na račun korisnika kartice.

10. PROVERA STATUSA PORUDŽBINE

Status porudžbine možete proveriti putem E-mail: colorshock@farbara.rs

11. PRAVO NA RASKID UGOVORA

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u roku od 14 dana od dana kada proizvod dođe u državinu kupca. Pravo na jednostrani raskid se vrši popunjavanjem i slanjem elektronskog obrasca na e-mail adresu Prodavca colorshock@farbara.rs. Ako je dostava iz bilo kog razloga izvršena pre primanja obavesti o raskidu ugovora, kupac može raskinuti ugovor uz plaćanje proizvoda i dostave. S.T.Z.R. Color SHOCK će odmah po primanju obavesti o raskidu ugovora, obavestiti kupca telefonom ili elektronskom poštom da je obavezan podmiriti ugovorne troškove pakovanja i vraćanja robe Prodavcu. U slučaju kada je ugovor raskinut nakon izvršene dostave proizvoda, kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod neoštećen i zapakovan u originalnu ambalažu. Dostava se smatra izvršenom u trenutku kada S.T.Z.R. Color SHOCK preda proizvod dostavnoj službi. U slučaju jednostranog raskida ugovora kupac se obavezuje da proizvod preda ili pošalje Prodavcu u roku od 14 dana od kada je poslao izjavu o jednostranom raskidu ugovora, u suprotnom ugovor se ne može raskinuti. Prodavac je dužan da vrati sredstva koja je kupac platio po osnovu ugovora u trenutku kada preuzme proizvod.

12. IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU LIČNIH PODATAKA KORISNIKA I NJIHOVOM KORIŠĆENJU

S.T.Z.R. Color SHOCK se obavezuje se da će čuvati privatnost podataka svih kupaca. S.T.Z.R. Color SHOCK prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni S.T.Z.R. Color SHOCK-a su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

13. UČESTVOVANJE U MARKETINŠKIM AKCIJAMA

Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje.

14. AUTORSKA PRAVA

S.T.Z.R. Color SHOCK je nosilac autorskih i izvođačkih prava na sadržaje i formate ove internet prodavnice. Ništa od sadržaja s internet prodavnice ne sme se koristiti bez dopuštenja S.T.Z.R. Color SHOCK-a ni ustupati trećim osobama.

15. OBAVEŠTENJA

Slanjem porudžbine putem S.T.Z.R. Color SHOCK internet prodavnice kupac potvrđuje da da je prethodno obavešten o:

a) osnovnim obeležjima robe

b) adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Prodavca;

c) prodajnoj ceni kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke;

d) načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama potrošača;

e) pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora pod uslovima koji su propisani zakonom;

f) uslovima za jednostrani raskid ugovora;

g) adresi na kojoj Prodavac posluje i adresi na koju može da uputi pritužbe;

h) činjenici da korisnik stupa u ugovorni odnos sa Prodavcem i da uživa zaštitu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača;

i) svim odredbama Opštih uslova i činjenicom da se oni primenjuju na ugovorni odnos između korisnika i Prodavca;

j) mogućnosti vansudskog rešavanja sporova odnosno proceduri za slanje reklamacija.

16. OSTALI USLOVI

Da bi se kupovina, odnosno porudžbina, smatrala valjanom, mora je obaviti osoba starija od 18 godina. S.T.Z.R. Color SHOCK zadržava pravo jednostrane izmene Opštih uslova prodaje bez prethodne najave. Sve kupljene proizvode S.T.Z.R. Color SHOCK će isporučiti po uslovima važećim u trenutku sklapanja ugovora. S.T.Z.R. Color SHOCK ne odgovara za eventualnu štetu ili gubitke nastale korišćenjem ove prodaje, te korišćenjem informacija s ove internet stranice u svrhe koje izlaze van okvira njihove predviđene namene. S.T.Z.R. Color SHOCK internet prodavnica može sadržavati linkove prema drugim internet stranicama, ali ne odgovara za bilo kakve usluge ili proizvode do kojih se dolazi na taj način.

17. SUDSKA NADLEŽNOST

Za sve sporove koji bi mogli nastati zbog korišćenja internet prodavnice, nadležan je sud u Beogradu. Samim korišćenjem naše internet prodavnice, Kupac potvrđuje da je upoznat s Opštim uslovima njenog korišćenja, te da ih u celosti prihvata kao sastavni deo ugovora.